Mis vahe on UP politseil ja Gujarati politseil?


Vastus 1:

n Indias on politseijõudude peamine roll seaduste jõustamine, kuritegude uurimine ja riigi inimeste turvalisuse tagamine. Tõhus politseijõud on oluline mitte ainult sotsiaalse stabiilsuse, vaid ka majandusarengu jaoks.

Politseinikud, kes on värvatud India politseiteenistuse (IPS) ametnikeks või riigiametnikeks, on oma kohustuste täitmisel üles näidanud suurt julgust ja jõudu ning mänginud olulist rolli riigi ülesehitamisel.

Vaatamata asjaolule, et kõiki riigi politseinikke piiravad samad põhimõtted, on IPS-i ja riigipolitseinike värbamisel, teenistustingimustel ja palgal väga palju erinevusi. Allpool on toodud mõned neist erinevustest.

1. Värbamine

IPS ohvitserid

Riigipolitseinikud

Neid võtab tööle avaliku teenistuse komisjon (UPSC) iga-aastase avaliku teenistuse eksami käigus.

IPS-i ohvitseride värbamise ja kõigi muude teenistusalaste küsimustega tegeleb esialgne kohtualluvus.

Sõltuvalt auastmest värvatakse nad vastava riigi politseiosakondadesse (madalama astme ametnikud) või avaliku teenistuse komisjoni (kõrgema astme ametnikud) kirjaliku testiga, millele järgnevad kehalise võimekuse testid.

Vähesed riigid, nagu Andhra Pradesh ja Telangana, on selle jaoks loonud eraldi politsei värbamisnõukogud.

Riiklikud halduskohtud (SAT) teostavad esialgset jurisdiktsiooni riigipolitseinike värbamise ja kõigi muude teenistusküsimuste osas.

2. Eksamimuster ja õppeplaan

IPS ohvitserid

Riigipolitseinikud

Avaliku teenistuse eksam koosneb kolmest etapist, st eel-, põhi- ja isiksusetest (siseülevaade).

Kontrollitakse teadmisi üldõppes ja ühte valikainet. Küsimuste põhiolemus on pigem kontseptuaalne kui faktiline.

Küsimuste põhiolemus on pigem faktiline kui kontseptuaalne.

Kontrollitakse teadmisi üldõppes, arutluskäiku ja keeli. Mõnes riigis on kohustuslikud piirkondlikud keelepaberid.

100-päevane õppeplaan IAS-i eeleksamiks 20183. Ametisse nimetamine

Pärast valimist määratakse IPS-i ohvitserid konkreetsesse osariiki. Ehkki IPS-i ametnikud nimetab India president, annavad nad aru vastavatele osariikide valitsustele ja töötavad nende alluvuses. Sealjuures nimetavad riiklikud politseiametnikud vastavate riikide presidendid. Nad on täielikult riigi valitsuse kontrolli all.

4. Palk ja palgaskaala

IPS

Riigipolitseinikud

Nende palgad ja pensionid maksab Kadriik. Sõltumata riikidest, kus nad teenivad, on IPS-i ohvitseridel kogu riigis ühtne palgaskaala.

Siseministri (MHA) politseiosakond vastutab kõigi kadrikontrolli ja poliitiliste otsuste eest, nagu näiteks kadristruktuur, värbamine, väljaõpe, kadride eraldamine, kinnitamine, vallandamine, lähetamine, töötasu ja toetused, IPS-i ametnike distsiplinaarküsimused.

Nende palgad ja pensionid otsustavad riikide valitsused.

Peamiselt on vastavate osariikide valitsuste üldhaldusosakondadel (GAD) volitused teenuseliikide klassifitseerimise, palga, kaadrihalduse ja riigipolitseinike koolituse osas.

IPS palk pärast 7. palgakomisjoni

Riigipolitseinike palk

Riiklike politseiametnike palk on riigiti erinev ja on väiksem kui IPS-i ametnikel. Näiteks Uttar Pradeshis asuval alainspektoril on palgaskaala: 9300-34800 ja palgaastmeks 4200.

5. Edutamine ja lähetamine

IPS

Riigipolitseinik

Tavaliselt lähetatakse IPS-i ametnik pärast koolituse läbimist politseiülema asetäitjaks (DSP). Pärast 5-7-aastast teenistust saab ta politseiülema ametikohale.

Pärast töötamist arhiivibüroodes umbes 12-15 aastat on IPS-i ohvitseridel õigus inspektori ametikohale. Ja sõltuvalt teenistuses oldud aastate arvust ja saavutustest saab IPS-i ametnik politsei peadirektori ja peadirektori ametikohale. Peadirektoraat on kõrgeim politseiametnik.

Lisaks kaaderriikidele teenivad IPS-i ametnikud liidu valitsust nende asetäitjatena. Sel perioodil teenivad nad politsei keskjõude ja juurdluse keskametit (CBI) ning esindavad riiki välismaal. Nende välislähetused asuvad ÜRO missioonides ja India saatkondades. Mõnes riigis nimetatakse IPS-i ametnikud politseiväliste osakondade ametlikeks juhtideks.

Kõik riigisisese lähetusega seotud küsimused kuuluvad riikide valitsuste vastutusalasse. Asendusperioodil tegeleb lähetamisega seotud küsimustega liidu valitsus.

Sõltuvalt haridusest ja värbamisprotsessist alustab riigipolitseinik karjääri alainspektori (SI) või politseiülema asetäitjana (DSP).

Samal ajal kui SI-st saab karjääri lõpus ringinspektor ja järk-järgult DSP. DSP-ga liitunud ametnik saab IPS-i.

Riigipolitseinikud piirduvad ainult vastavate riikidega.

Kõik lähetamisega seotud küsimused kuuluvad riikide valitsuste vastutusalasse.

Mis vahe on IASil ja PCS-i ametnikul?

6. Töösuhte peatamine ja vallandamine

IPS-i ametnike osas on osariikide valitsustel volitused IPS-i ametnikud ametist tagandada, samas kui vallandamise ja tagasikutsumisega seotud (uuesti tööle võtmiseks kõlbmatud) küsimused lahendab liidu valitsus. Kuna IPS-i ametnikud naudivad põhiseaduse kaitset, eemaldab India president nad alles pärast asjakohast uurimist.

Riigipolitseinikega seotud küsimustes on kõik peatamise, vallandamise ja ametist vabastamisega seotud küsimused riikide valitsuste vastutusalasse.

7. ühtne

Kui IPS-i ametnike vormiriietust reguleerivad India politseiteenistuse (ühtsed) eeskirjad, 1954, otsustab riigipolitseinike vormirõivad vastava riigi valitsus. Reeglite kohaselt on korpuse peal kolm tähte “IPS” ja IPS-i ametniku õlal sümboolika.